เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ด้วยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการประกวตราคาครั้งนี้กำหนดราคากลางไว้ที่ ๓,๔๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสองพันบาทถ้วน) และกำหนดขายเอกสารเสนอราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และกำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. นั้น

       บัดนี้ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว เอกสารตามไฟล์แนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
img250.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar