ประกาศสืบหาบิดามารดาหรือญาติของเด็ก

    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานงานจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เรื่องขอความร่วมมือประกาศสืบหาบิดา มารดาและญาติของเด็กหญิงหมวยใส - ปัจจุบันเด็ก อายุ ๕ ปี ๔ เดือน มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย มีลักษณะความพิการคือ ขาข้างซ้ายกุดระดับใต้เข่า นิ้วข้างขวาติดกัน เด็กสามารถใส่ขาเทียมและเดินเองได้ และสถานคุ้มครองฯ ได้ดำเนินการจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็กและมีแผนจะเดินทางไปอยู่กับครอบครัวบุญธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

      หากผู้ใดเป็นญาติของเด็กดังกล่าว หรือผู้ใดพบหรือรู้จักญาติเด็ก หรือสงสัยว่าเป็นบุตรหลานของตนขอให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐานสูติบัตรเด็ก สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปติดต่อที่สถานสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเพื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๕๘/๙ หมู่ที่ ๑ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๘๓ ๖๘๑๕ , ๐๘๑ ๙๑๙ ๐๘๕๖ โทรสาร ๐๒ ๕๘๓ ๔๐๐๐ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๑๑๒๖๔๐ เพื่อจะได้พิจารณาให้การช่วยเหลือเด็กต่อไป


ไฟล์เอกสารประกอบ
img125.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar