กปภ. จัดกิจกรรมปลูกป่า เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

การประปาส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และโครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ.ฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต้นน้ำ

วันนี้ (19 พ.ค. 66) ที่ บ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปลูกป่าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ.ฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต้นน้ำ โดยมี การประปาส่วนภูมิภาค ตลอดจนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

โดยในวันนี้ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ยางนา พะยอม มะค่าโมง ปีบ แคนา กระทุ่มบก ทรงบาดาล ขี้เหล็กบ้าน ส้มเขียวหวาน ขนุน และมะขามยักษ์ พร้อมทั้งปล่อยปลาตะเพียนขาว จำนวน 500 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์ และลดการเกิดภัยแล้งและภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการ กปภ. ปลูกป่าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ.ฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นั้นถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติเพื่อสนองตามแนวทางพระราชปณิธานในการอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงห่วงใยด้านสาธารณสุขมุ่งยกระดับสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพสกนิกร โดยมุ่งหวังให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าและป่าอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน และช่วยลดภาวะโลกร้อนนำความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาสู่ธรรมชาติอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar