รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดประชุมและถอดบทเรียนงานราชทัณฑ์ปันสุข

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียนงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 เพื่อวางแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป

วันนี้ (14 ก.ย. 66) ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนงานราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดยการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง เนื่องด้วยสภาวะความเป็นอยู่ที่แออัดในเรือนจำ ส่งผลก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์มากมาย จนประสบปัญหาด้านสุขภาพ ดังนั้นด้วยหลักมนุษยธรรม ผู้ต้องขังควรได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมเมื่อเทียบกับประชาชนภายนอก

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 3 แห่ง และได้รับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดระบบการแพทย์ การสาธารณสุขในเรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการแก่ผู้ต้องขัง การส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการดูแลด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar