คณะกรรมการ ก.บ.จ. เชียงใหม่ ร่วมกันเสนอแนวคิดเป้าหมายพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์มากขึ้น

 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเสนอแนวคิดเป้าหมายพัฒนาจังหวัดทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สมบูรณ์มากขึ้น สอดรับกับวิสัยทัศน์ "นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง บนพื้นฐานของการกระจายโอกาสอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน"

วันนี้ (15 ก.ย. 66) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาและเสนอแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ.2566-2585 (ฉบับปรับปรุง) และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560-2570) ฉบับทบทวน ประจำปี 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2568 ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม

จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี พ.ศ. 2566-2585 คือ "นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง บนพื้นฐานของการกระจายโอกาสอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน" โดยมุ่งเน้นด้านการสร้างเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เมืองแห่งโอกาส เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นเมืองที่เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมีการเพิ่มการใช้ Soft Power มาสร้างมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหานครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

โดยแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570 มุ่งเน้นพัฒนา 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง จะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยว การพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงถึงเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิทัล ด้านการพัฒนาสังคม มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในปัจจัยการผลิตและการเข้าถึงแหล่งทุน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ทันสมัย กระจายความเจริญ มั่นคง และปลอดภัย ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาคนทุกช่วงวัย ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขณะเดียวกันด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างอากาศสะอาด ก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ พร้อมกับการฟื้นฟู และการบริหารจัดหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

สำหรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งเป็นแผนระยะสั้นรายปี จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการกำหนดขอบข่ายการทำงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ และมีเป้าหมายในการใช้ Soft Power และ Wellness มาช่วยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรสู่การเป็นเมืองสุขภาพระดับโลก ยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายในการลดฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวชุมชน ด้านสังคม มุ่งสร้างสังคมคุณภาพ เป็นเมืองน่าอยู่ที่มีความปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุน ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวจะส่งผลให้ในปี 2568 จังหวัดเชียงใหม่ จะมีเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติที่ก้าวหน้า สมบูรณ์แบบได้อย่างแท้จริง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar