องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ อ.แม่ออน และ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 1 อำเภอแม่ออน และ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (17 พ.ย. 66) เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เดินทางไปยังโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 1 และอาคารประกอบ ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมทั้งพบปะราษฎรในพื้นที่ และมอบเม็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระคัลแรกนาขวัญมาให้แก่เกษตรกร พร้อมกับร่วมปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

เดิมพื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงทำการเกษตร ราษฎรในพื้นที่ จึงได้มีหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานขุดลอกอ่างเก็บน้ำพร้อมกับทำระบบประปา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ และอาคารประกอบ จากเดิมที่กักเก็บน้ำได้เพียง 53,371 ลูกบาศก์เมตร เมื่อขุดลอกแล้วมีขนาดความจุที่ 100,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันโครงการสามารถส่งน้ำให้ราษฎร จำนวน 227 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 255 ไร่ ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ สามารถทำการเกษตรได้หลายชนิด ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากนั้นในช่วงบ่าย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีฯ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานเชียงใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร อุปโภคและบริโภคของคนในชุมชนระแวกใกล้เคียง  ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2525 มีความจุอ่าง 2.6 ล้านลูกบาศก์เมตร  มีพื้นที่รับประโยชน์ 11,549 ไร่  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มาตลอด  โดยในปี 2565 ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบผันน้ำฝายแม่ตื่นมายังอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อด้วยรางริน คอนกรีตเสริมเหล็กและท่อเหล็กยาวรวม 2,695 เมตร ซึ่งสามารถผันน้ำได้ปีละ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร และปี 2566 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการขุดลอกตะกอนอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อปริมาณดิน 60,000 ลูกบาศก์เมตร  ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งปลูกลำไยและมะม่วงคุณภาพดี สร้างผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่  พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาวและปลาบ้า จำนวน 50,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ  และเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันหมอกควันไฟป่าและการต่อยอดการผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลการดำเนินงานของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอดอยหล่ออีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar