กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมบูรณการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง บนพื้นฐานของวัฒนธรรมสร้างสรรค์

          วันนี้ (20 พ.ย. 66) ที่ โรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

          นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะใน 4 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด คือ “พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง” ดังนั้น ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง จึงได้มาร่วมหารือกันเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาตามแนวทางดังกล่าว โดยกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจนครบทุกจังหวัด เริ่มครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่

          โดยการประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว โดยคาดหวังว่าจะได้แนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar