จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวน สมัครเป็นครู ก หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 

จังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในพื้นที่จังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นครู ก หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนได้เกิดความตระหนักรู้สำนึกคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษร่วมกันสั่งสมไว้ สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในพื้นที่ สมัครเป็นครู ก หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สามารถกรอกรายละเอียดในการสมัครตามลิงค์ที่แนบมา พร้อมส่งใบสมัครไปยังสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนาชม 50300 ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2566


ไฟล์เอกสารประกอบ
Application_word.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar