คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์จังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ ประการกำหนดแนวทางในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ส่งสำเนาประกาศคคอจ_และคผยจควบคุม_Alc_และยาส_page-0003.pdf |
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar