เชียงใหม่ มอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”

 

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” เพื่อเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดขยายผล เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น

วันนี้ (1 เม.ย. 67) ที่ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบลายผ้าพระราชทาน “ ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ให้แก่รองแม่บ้านหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ นายอำเภอพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอ ประธานเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ ศิลปิน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่น สู่การพัฒนาภาคถิ่นไทย โดยการมอบลายภาคพระราชทาน ให้แก่ช่างทอผ้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นำไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าลายพระราชทาน “ ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานเพื่อเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นของไทย เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับมอบลายผ้าพระราชทาน “ ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” จำนวน 115 ราย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับมอบแบบลายภาคพระราชทาน ”ผ้าลายสิริวชิราภรณ์“ ในครั้งนี้ จะได้นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการทุกกลุ่มทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือกลุ่มทอผ้าต่างๆ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดขยายผล เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar