จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ครั้งที่ 3/67 รับทราบข้อสั่งการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ - พิจารณาแผนการจัดการน้ำในฤดูฝน 2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
      👥✨ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 
       ▶️ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบและร่วมพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้
       (1) รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
       (2) รับทราบแผนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
       (3) รับทราบมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่รายการตามแผนฯ จำนวน 1,631 รายการ วงเงินกว่า 11,928 ล้านบาท ในพื้นที่ 13 อำเภอ
        (4) รับทราบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 จำนวน 10 มาตรการ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/68
        (5) พิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/68 โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำได้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง จำนวน 12 ลุ่มน้ำ และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม จำนวน 22 ลุ่มน้ำ เรียบร้อยแล้ว
      ✨🌊ทั้งนี้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับให้ทุกภาคส่วนร่วมมือปฏิบัติเพื่อบูรณาการการทำงาน ติดตามการนำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำไปใช้ปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ในห้วงฤดูฝนปี 2567 อย่างเหมาะสม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar